email disclaimer

legal disclaimer

english version below

 „Tato zpráva a veškeré přílohy mohou obsahovat důvěrné informace případně obchodní tajemství a jsou určeny výhradně pro jmenovaného adresáta(y). Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, informujte prosím bezodkladně odesilatele a originál i veškeré kopie doručené zprávy včetně všech příloh trvale odstraňte, aniž je vytisknete, přečtete nebo zkopírujete. Jakékoli použití, distribuce nebo kopírování této zprávy někým jiným než jejím zamýšleným příjemcem je přísně zakázáno. oncomed nenese žádnou odpovědnost za obsah této zprávy nebo za následky jakýchkoli kroků podniknutých na základě poskytnutých informací. Je v zájmu příjemce, aby si zprávu a veškeré její přílohy zkontroloval. oncomed nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jakýmkoli virem, který může být v této zprávě potenciálně přítomen.

Zpráva, kterou jste tímto e-mailem obdržel/a, obsahuje osobní údaje. S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) Vás tímto vyzýváme, abyste po ukončení služby, za jejímž účelem Vám tyto údaje zasíláme, veškeré související osobní údaje skartoval/a.

Na veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s dodávkami zboží, služeb, provádění děl či poskytování obdobných plnění, ve kterých společnost oncomed manufacturing a.s. vystupuje na straně odběratele, objednatele, kupujícího či v jiném obdobném postavení, se aplikují Všeobecné nákupní podmínky společnosti oncomed manufacturing a.s. Obchodní partner zasláním nabídky a / nebo potvrzením objednávky a / nebo dodáním zboží stvrzuje, že se s Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti oncomed manufacturing a.s. (dostupné rovněž na www.oncomed.cz) seznámil, s těmito souhlasí a je jimi vázán. Aplikace veškerých všeobecných obchodních podmínek odlišných od Všeobecných nákupních podmínek společnosti oncomed manufacturing a.s. je vyloučena.”

 

 “This e-mail, and any attachments, may contain confidential, and/or legally privileged information, and is intended solely for the use only of the named addressee(s). If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately, and permanently delete the original and any copies of this e-mail, and any attachments, without printing, reading or copying them. Any use, distribution, or copying of this e-mail other than by the intended recipient is strictly prohibited. oncomed accepts no liability for the content of this e-mail, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided. The recipient should check this e-mail and any attachments. oncomed accepts no liability for damage caused by any malicious code potentially transmitted by this e-mail.

The message that you have received in this e-mail contains personal data. With regard to the EU general data protection regulation 2016/679 about the protection of physical entities in connection with the processing of personal data (GDPR) we hereby kindly ask you to (after termination of the services for the purpose of which the personal data have been sent to you) discard any and all such connected personal data.

General Purchase Terms and Conditions of the company oncomed manufacturing a.s apply to all legal relations arising in relation to deliveries of goods, services, performance of work or provision of similar performance in which the company oncomed manufacturing a.s. acts on the side of the client, receiving party, purchaser or any similar position. The Business partner confirms with sending an offer and/or confirming an order and/or delivery of the goods that it got acquainted with the General Purchase Terms and Conditions of the company oncomed manufacturing a.s. (accessible at www.oncomed.cz) and it agrees with them and is bound to them. Application of any general business terms and conditions different from General Purchase Terms and Conditions of the company oncomed manufacturing a.s. is excluded.”