Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti oncomed manufacturing a.s.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost oncomed manufacturing a.s., IČ: 247 11 667, se sídlem Brno, Karásek 2229/1b, PSČ 621 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6266 (dále také jako „Správce“).

Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: kucerova@oncomed.cz či na telefonním čísle: +420 602 670 875.

 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců zejména za účelem náboru nových zaměstnanců, plnění příslušné pracovní smlouvy (či dohody o práci konané mimo pracovní poměr), respektive výkonu práv a povinností Správce plynoucích z příslušné pracovní smlouvy (či dohody o práci konané mimo pracovní poměr), za účelem vedení personální a mzdové agendy jeho zaměstnanců, za účelem poskytování zaměstnaneckých benefitů, za účelem prezentace a propagace Správce navenek, za účelem zajištění ochrany a údržby majetku Správce a zaměstnanců, za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce, stejně jako za účelem plnění právních povinností Správce jakožto zaměstnavatele plynoucích z obecně závazných právních předpisů.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů zaměstnanců Správce je (jsou):

plnění smlouvy, jejíž stranou je příslušný zaměstnanec jakožto subjekt údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „GDPR“),
plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
oprávněné zájmy Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a
souhlas zaměstnance ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává zejména (i) identifikační, (ii) kontaktní, (iii) platební a (iv) profilové osobní údaje zaměstnanců, stejně jako osobní údaje zvláštních kategorií a osobní údaje třetích osob, a dále osobní údaje předané Správci ze strany zaměstnance a osobní údaje shromážděné Správcem (a to i z jiných zdrojů) po dobu trvání pracovního či obdobného poměru zaměstnance ke Správci.

Správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců v přiměřeném a relevantním rozsahu, omezené na rozsah nezbytně nutný s ohledem na účel zpracování osobních údajů zaměstnanců.

 

Příjemci osobních údajů

Správce bude předávat osobní údaje zaměstnanců příslušným orgánům státní správy a dalším příjemcům, vůči kterým má Správce povinnost předávat osobní údaje jeho zaměstnanců na základě příslušných právních předpisů.

Správce bude předávat osobní údaje zaměstnanců rovněž následujícím kategoriím příjemců osobních údajů: (mzdoví) účetní a daňoví poradci, advokáti, překladatelé, provozovatelé IT systémů Správce, banky, poskytovatelé služeb, poskytovatelé zaměstnaneckých benefitů.

Dalšími příjemci mohou být rovněž všichni zpracovatelé, se kterými Správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování, přičemž

osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. 3.1 tohoto dokumentu budou zpracovávány do zániku veškerých závazků plynoucích z příslušné pracovní smlouvy (či dohody o práci konané mimo pracovní poměr). Tím není dotčena možnost Správce uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu dále zpracovávat pro další účely na základě právních základů dle čl. 3.2, 3.3 a 3.4 tohoto dokumentu,
osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. 3.2 tohoto dokumentu budou zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,
osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. 3.3 tohoto dokumentu budou zpracovávány po dobu maximálně 10 let od dne zániku veškerých závazků plynoucích z příslušné pracovní smlouvy (či dohody o práci konané mimo pracovní poměr). V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo povinností Správce ve vztahu k příslušnému zaměstnanci, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení,
osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. 3.4 tohoto dokumentu budou zpracovávány po dobu uvedenou v písemném souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do doby odvolání tohoto souhlasu ze strany příslušného zaměstnance (bude-li souhlas odvolán před uplynutím uvedené doby).

Právo odvolat souhlas

Zaměstnanec je kdykoliv oprávněn odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. V takovém případě Správce přestane osobní údaje pro daný účel zpracovávat a informuje o tom příslušného zaměstnance.

 

Práva zaměstnance

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Správce náleží zaměstnanci následující práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Správce je povinen poskytnout zaměstnanci na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Zaměstnanec je oprávněn požadovat rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Správce oprávněn požadovat po zaměstnanci přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům spojeným s jejím poskytnutím.

 

Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je zaměstnanec oprávněn požadovat jejich opravu a doplnění.

 

Právo na výmaz osobních údajů

Zaměstnanec je oprávněn požadovat, aby Správce vymazal osobní údaje, které se zaměstnance týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
  • zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo
  • zaměstnanec vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, nebo
  • je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů zaměstnanci naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce či pro archivační účely.

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Zaměstnanec je oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce. Při vznesení takové námitky Správce posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů zaměstnance převažuje nad oprávněným zájmem Správce, pro který jsou osobní údaje ze strany Správce zpracovávány. V případě, že Správce dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů zaměstnance převažuje, přestane osobní údaje zaměstnance pro tento účel zpracovávat.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na omezení zpracování osobních údajů zaměstnanci přísluší pouze v případě:

  • kdy zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, nebo
  • zpochybňování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, nebo
  • protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Správce a současného odmítnutí jejich výmazu ze strany zaměstnance, nebo
  • kdy Správce nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale zaměstnanec přesto bude osobní údaje požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Správce osobní údaje zaměstnance dočasně znepřístupní a po určitou dobu nebude zpracovávat.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Zaměstnanec je oprávněn získat osobní údaje, které se jej týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto osobní údaje předat jinému správci osobních údajů, aniž by tomu Správce bránil, resp. je zaměstnanec oprávněn požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Toto právo náleží zaměstnanci pouze v případě zpracování osobních údajů na základě případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě plnění příslušné pracovní smlouvy (či dohody o práci konané mimo pracovní poměr).

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Zaměstnanec je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím se zpracování jeho osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz.